OpenTLE Devel04 สิงหาคม 2547

Nautilus บน Aowthai

เริ่มมีเสียงเสนอมาบ้างแล้วว่าอยากให้ Nautilus ทำงานแบบ browser mode เหมือนเดิม แทนที่จะเป็นแบบ Spatial ซึ่งจริงๆ แล้วแบบใหม่มันจะทำงานได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ในมุมมองของ User หลายคนก็มองว่าเร็วก็จริงแต่ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรสำหรับการเรียนรู้ให้ทำงานได้คล่อง

โดยความเห็นในทีมก็ 50/50 ครับ อยากได้ความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายประกอบการตัดสินใจในการตั้งค่าเริ่มต้นให้ Nautilus ต่อไปครับ

Sequence Checking and Auto Correct

ตอนนี้ ผมกำลังทำส่วนของ Sequence Checking และ Auto Correct ของ OpenOffice โดยเพิ่ม ui ของ OpenOffice ให้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้น คือ ไม่ใช้, ใช้ Sequence Check และ ใช้ Auto Correct และทำการแก้ไขตารางกฏ วทท. เล็กน้อย เพื่อให้มันสามารถรองรับกฏการเขียนของภาษาไทยได้ละเอียดขึ้น ช่วงนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบครับ


ตัวเลือกแบบเดิม
ตัวเลือกแบบใหม่